Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Umfazi Uyadindwa Madoda”

Madoda ngiyalamukel’ enkundleni
Hlalani linethezeke
Ingimba nanso lizenzel’ umathanda
Umagwebu lay’ uyamoyizela lingalibal’ ukumphephetha limqabula njalonje
Ingid’ iyathunq’ isilindel’ ukulokothw’ ithunq’ ilingis’ uloliwe
Ayitsh’ ingoma yomzabalazo
Phela la! Sizohlomisana ngeceb’ elihle.

Nans’ insumansumane yendidamqondo
Qekele! lalo lal’ izaba
Khusukhusu! silubhekis’ eMadlodlo
Lo lalo upheth’ isigujana
Kuth’ intshelelezan’ iyavuthel’ ihwith’ oSukasihambe
Siyabuhlohla ziyatsh’ umqombothi wehla ngomphinjana
Namuhla sinje singamadoda sizohlomisana ngeceb’ elihle
Ngob’ amagwala sephoqoz’ itshefu atshokoz’ ukufa.
Bath’ owesifazane kayisilutho lwalutho.
Bathi ‘kumel’ abhaxabulwe kuze kuzwele’
Bath’ inhloniph’ iza ngesibhaxo madoda.
“UMFAZI UYADINDWA MADODA”

Bath’ indodandoda ngemgxob’ aphel’ umoya kancane
Ukuze kusasa aguqe athi “BABA UYINHLOKO UYINKOSI”
Bath’ umfazi yize, uyabhulwa
Ukuze kusas’ aviyoce athi “BABA UCHUKU LUDALWE LWAFANELA MINA”
Bath’ umfazi kumel’ agqilazwe
Ukuze azi ukuthi ‘KAYISILUTHO LWALUTHO’
Amaceb’ oluntu loBuntu asibathele
Isilisa sifulathel’ ubudoda baso
Ngegunya bath’ “UMFAZI UYADINDWA”

Namp’ ofeleba bevayindelana ngenkohlakal’ enuka phu!
Bakhohlisana ngehlazo lilibalele
Baphikwa ngamabel’ imilom’ ikhaful’ ingcekeza, phihlilili…kuyesabeka
Iziwula yizo qha ezihlukumezayo, zinyukubeze, zidlwengule, ziphinde zidind’ owesifazane.
Yen’ oyimbokodo, umakhi wezizwe!!

Madoda umfazi udindwa ngothando lenhlonipho.

So according to me #StewieLeSavage today we celebrate the sixteenth day of the 16 days of activism against gender based violence with #KhuluGatsheniKingKG

Published by According to Stewie Le Savage

Tackling your day to day issues and introducing you to new people that might inspire you. Everything according to me #StewieLeSavage a self taught writer who believes that change is possible. Best Humanitarian Blog Award Winner for 2021 under the Zim Bloggers Awards.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: