Design a site like this with WordPress.com
Get started

Phansi ngeGBV

This is Thaluso da poet

Konk’ okubosh’ ezulwini lase mhlabeni kuboshiwe
Thixo wonk’ amadod’ ahlukumez’ abantu besimame vice verse
Abasimame abahlukumeza abesilisa
Nkulunkulu bathathe bahlale ngakuwe
Menzi wethu wen’ ongale kwamafu
Ithi ngikuxoxel’ okwenzek’ emhlaben’ obilayo
Kunamadod’ ashay’ amakhosikazi
Ajik’ azocatsha kuwe
Bahle bagezile baswenkile kodwa
Ingaphakathi labo liphilile yiSodoma
Le Gomora iGipit’ uqob’ uSatan sewakh’ inxiwa leminyaka
Thixo lamadod’ ashay’ osisi bethu
Bafa kanzima bephakamis’ izandla
Bezama ukuvik’ awuuu Mhlobo wami kube uyawazi amahloni
Okuya khomba isidumbu sika sisi
Wakh’ osithol’ imilenz ivuliwe
Lepitikoti lidatshiliwe kubuhlungu
Kuyasika

Thixo wena dwala lami
lamadod’ awawapha amandla yiwona lamandl’abadlwengula ngawo
Akukhona kodwa lokh’ obaba
Ezindlini bakhal’esika Nandi
Indod’ iphekwa ngobhojwana
Ize ithi ntswi ntswi ngiyatsha
Akubalwa lokh’ izoziwa ngubani
Ngoba phela ezendoda ziwela
Esifubeni zona ziphi ngob’ indoda
Ayikhali ohhh lifa kab’ izwe malifa kanje

Thixo vuselel’ onembeza bethu
Ngisho lamadod’ ahloniphekayo
Endawen’ ahambela phezulu
Okwenqunqulu kodwa ingaphakathi
Labo libolile ngama Agent kasatan
Baze ngokuzebhubhis’ umfazi ushaywa aze thi Tatenjeni
Labantwana bayazi ukuthi ubaba ma
Sefikile akusekh’ ukuthula phela
Ubab’ ufana lonkulunkul’ umama
Lizul’ ingane zingilosi ma kuzonde
Unkulunkul’ izulu liyadum’ ingilosi
Ziyabaleka ziyocatsha sekufike uSatan

This is Thaluso da poet
Unkosikaz’ enkonzweni yolwesine
Sehleli elubika usizi lomuzi wakhe
Athi “Thixo dlal’ indima yakho
Emzini wami ” umthandazo
Ongaphelanga ngo Forever
U Lanini kwaba yichathulo esamkhaba waye wela le
Ma ngibheke umam’ ebusweni
Umam’unama blue eyes
Amphekele amhloniphe maqede
Amholele ngesbhaxo yohhh
Ubunzima bempilo yabantu abahlukunyezwayo mangiyicabanga
Ngihlengezel’ inzinyembezi
Ngiyeke ngisho ukubhala ngisize
Lembongi ingakhali
Ngu Thaluso da poet

So according to me #StewieLeSavage today we celebrate the tenth day of the 16 days of activism against gender based violence with Thaluso Da Poet.

Published by According to Stewie Le Savage

Tackling your day to day issues and introducing you to new people that might inspire you. Everything according to me #StewieLeSavage a self taught writer who believes that change is possible. Best Humanitarian Blog Award Winner for 2021 under the Zim Bloggers Awards.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: