Design a site like this with WordPress.com
Get started

Izinyembezi

Obone kany’ ubone kabili

Linhliziyo sikhathele

Idabukil’ ibuhlung’ iyopha

Umend’ awutshayelwa mathambo

Ngangithi siyofika kude kuloluhambo

Bengisithi singamathe lolimi

Ngangithi silibhanti lebhulugwe

Bengisithi ziyobamhlophe sisonke
Ngangithi siyophelekezelana kwagoqa nyawo

Wangithembis’ izulu

Wangiph’ ubuhlungu lenyembezi

Lumhlab’ uyahlaba

Ngibambelele kuwe ngingazi ngithez’ olulenkuni

Uyilahlil’ inhliziyo yami

Izithembiso zaphephuluka zangaphenduki

Induku yabayisakavukela kwami

Uthando lwaquma

Uphenduk’ inyamazana

Wanuka wajabula

Inyembezi nje kwezam’ izihlathi

Ngibhulwa kwangani kubhulw’ inyawuthi

Muzi ban’ owakhiwa ngenduku?

Ndoda ban’ eyakha ngomsindo?

Thando ban’ olwabelwana ngemithando?

Maye ngawathwal’ avuthay’ ekhanda

Mayebabo zinyembezi nje malanga wonke
Amany’ amadod’ agamul’ intungo zokwakha
Eyam’ iziqedela phezu kwami
Ndoda ban’ ehlala igan’ unwabu?
Inkulumo zitshekile sikathi sonke
Hayibo ngafa mina

Ilotshwe ngu
Norman Sikapila
Skaps The Advocate
Call 0773486763
whatsapp 0773486763
Facebook #skaps the advocate
Instagram #skapstheadvocate

So according to me #StewieLeSavage today we are celebrating the fifth day of the sixteen days of activism against gender based violence with Norman Sikapila.

#OrangeTheWorld

Published by According to Stewie Le Savage

Tackling your day to day issues and introducing you to new people that might inspire you. Everything according to me #StewieLeSavage a self taught writer who believes that change is possible. Best Humanitarian Blog Award Winner for 2021 under the Zim Bloggers Awards.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: